41 προσλήψεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και τον Λευκό Πύργο

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην πρόσληψη σαράντα ενός (41) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών
Dikaiologitika Newsroom
για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία σε διευρυμένο ωράριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Θέσεις Εποχικού Προσωπικού:

Α. Σαράντα (40) άτομα ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
Β. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας.

Διαβάστε εδώ τι απαιτείται για την κάθε θέση.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *