Οι αλλαγές που προτείνονται στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δ. Θεσσαλονίκης

Αλλαγές με έντονο κοινωνικό πρόσημο, οι οποίες εδράζονται παράλληλα στο τρίπτυχο «χρηστή διοίκηση-αύξηση εσόδων-καθημερινότητα του πολίτη», αλλά και αρκετές θεσμικές καινοτομίες προωθεί στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της τροποποίησης και αντικατάστασης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήμου Θεσσαλονίκης, έπειτα από σχετική εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία προεδρεύεται από τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη.

«O Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι το εσωτερικό ‘σύνταγμα’ της οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών και λειτουργιών του δήμου», υπογραμμίζεται μεταξύ των άλλων στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το 410 σελίδων σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ., που κατατίθεται προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.

Στους παράγοντες που συνετέλεσαν στη στρατηγική επιλογή της δημοτικής αρχής να προωθήσει αλλαγές στον Ο.Ε.Υ. περιλαμβάνονται η υποχρέωση προσαρμογής της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών στη νέα νομική πραγματικότητα που δημιουργεί ο «Κλεισθένης 1» καθώς και η ανάγκη να αρθούν οριστικά δυσλειτουργίες που δημιουργούνται εξαιτίας της επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων υπηρεσιακών μονάδων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ. που κατατίθεται προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, οι σημαντικότερες μεταβολές που επέρχονται και οι σκοποί τους οποίους αυτές υπηρετούν διαμορφώνονται ως εξής:

1. Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικών παροχών και στήριξης

Προτείνεται η δημιουργία δύο νέων διευθύνσεων:

– Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και

– Κοινωνικής Στήριξης και Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων

Στόχος είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σοβαρές προκλήσεις της οικονομικής και της προσφυγικής κρίσης αλλά και να ενσωματώσουν το πλήθος νέων δομών παροχής υπηρεσιών στις ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από τις δίδυμες αυτές κρίσεις (αστεγία, απορία, συσσίτια και διανομή τροφίμων, φιλοξενία προσφύγων κλπ.).

2. Αύξηση εσόδων/πόρων του δήμου (εισπραξιμότητα, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, βελτίωση της διεκδίκησης ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτήσεων κ.ά.).

Οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου ενισχύονται με μια νέα διεύθυνση:

– Διεύθυνση Προμηθειών και Δημοπράτησης Έργων.

Η νέα διεύθυνση θα διασφαλίζει έγκαιρα τη νομική και τεχνική αρτιότητα των προκηρύξεων και διαγωνισμών μαζί με τον ορθολογικό προσδιορισμό της αντίστοιχης δαπάνης, κατόπιν έρευνας αγοράς και ελέγχου αποθεμάτων.

3. Χρηστή διοίκηση/Διαφάνεια

Η μέριμνα για χρηστή διοίκηση διαπερνά το σύνολο των προτεινομένων μεταβολών. Κυρίως όμως αφορά τη δημιουργία μιας νέας δομής οικονομικής διαχείρισης των διαθεσίμων του δήμου, της διεύθυνσης Προμηθειών και Δημοπράτησης Έργων

4. Αστυνόμευση/ευταξία

Οι προτεινόμενες μεταβολές στη νέα διεύθυνση Δημοτικής Αστυνόμευσης και Ελέγχων επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν εκ νέου την αποτελεσματική δημοτική αστυνόμευση στην καθημερινότητα της πόλης, ιδίως στο πεδίο της στάθμευσης, την καλή χρήση των κοινοχρήστων χώρων και την τήρηση των όρων επιχειρηματικών αδειών.

Επιχειρείται η ανάδειξη μιας νέας αντίληψης (λιγότερο “στρατιωτικής/αστυνομικής”) στη λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας, η οποία εκδηλώνεται από τη μια με την έμφαση στον οικονομικό της ρόλο στα έσοδα του δήμου και από την άλλη με την αναγκαία σύμπραξη σε κοινά κλιμάκια ελέγχου με πολιτικό προσωπικό.

– Η νέα διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και Ελέγχων απορροφά και οργανώνει σε ενιαία δομή το προσωπικό και τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών μηχανισμών του δήμου.

5. Αποκέντρωση – συμμετοχή – καθημερινότητα του πολίτη

Στην κατεύθυνση αυτή στοχεύει η πρόταση για τη δημιουργία δύο νέων τμημάτων:

– του Τμήματος Διοικητικής Αποκέντρωσης και Συμμετοχής του Πολίτη.

– του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Θεμάτων της Καθημερινότητας του Πολίτη.

Με τη δημιουργία του τελευταίου τμήματος θα επιχειρηθεί να αρθεί ο κατακερματισμός των διαφόρων υπηρεσιών που ασχολούνται με τα παράπονα και τις αναφορές των πολιτών και να εγκατασταθεί μια ενιαία δομή αμφίδρομης και αποτελεσματικής επικοινωνίας δήμου-πολιτών, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση και αποκατάσταση των αναφερόμενων προβλημάτων, ιδίως όσον αφορά τα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας.

5. Ενίσχυση διεθνών σχέσεων/διπλωματίας πόλεων

Οι διεθνείς σχέσεις της πόλης σε συνέπεια με την πολιτική της ανάδειξης της Θεσσαλονίκης σε κόμβο επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και τουρισμού είναι πλέον στραμμένες στις οικονομικές συνεργασίες και στην προσέλκυση τουρισμού και κεφαλαίων.

– Τη χαρακτηριστική πολιτική της «διπλωματίας των πόλεων» αποτυπώνουν η νέα διεύθυνση Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων και οι συνέργειες αυτής με την τοπική επιχειρηματικότητα και τις υπηρεσίες πολιτισμού.

6. Καινοτομίες:

Στον νέο Ο.Ε.Υ. περιλαμβάνονται και μια σειρά από θεσμικές καινοτομίες για τον δήμο Θεσσαλονίκης:

– Δημιουργείται συμβουλευτική δομή (Τμήμα Προώθησης της Ίσης Μεταχείρισης) για την καταπολέμηση των αθέμιτων διακρίσεων και τη στήριξη όσων τις υφίστανται (φύλο, θρησκεία, καταγωγή, σεξουαλικός προσανατολισμός κλπ).

– Δημιουργούνται εποπτικά γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των παράλληλων δημοτικών δομών προστασίας ευάλωτων ομάδων (Τμήμα Υποστήριξης και Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων-Τμήμα Επισιτισμού και Διαχείρισης Τροφίμων).

– Δημιουργείται Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέας ποιότητας αστικής διακυβέρνησης, προγραμματισμού και σχεδιασμού, που περιλαμβάνει την έννοια της αστικής ανθεκτικότητας, δηλαδή της ικανότητας κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και δομών μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που τυχόν αντιμετωπίζουν.

– Δημιουργείται νέο Γραφείο Υπηρεσιακής Ακεραιότητας. Βάσει διεθνών συγκριτικών ερευνών και αντίστοιχων «καλών πρακτικών» που αφορούν τη διαφθορά και τη διαφάνεια αλλά και βάσει των κατά καιρούς ερευνών της κοινής γνώμης για τέτοιου είδους ζητήματα, το νέο Γραφείο θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ζητήματα ηθικής ακεραιότητας που εγείρονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δήμου. Βασικό εργαλείο της εργασίας της δομής είναι η πειθώ, ο διάλογος και η εκπαίδευση σε ζητήματα ηθικής τάξης και όχι κατασταλτικά ή τιμωρητικά μέσα.

– Δημιουργείται νέο Τμήμα Προγραμματισμού και Έρευνας Αγοράς, με στόχο αυτό να επενεργεί ως ποιοτικό φίλτρο- από νομική και οικονομική σκοπιά- της προτεινόμενης προμήθειας ή κατασκευής. Έτσι δημιουργείται ένας μηχανισμός τύπου «ελέγχων και ισορροπιών» (checks and balances), που καταπολεμά την άχρηστη δαπάνη, προστατεύει το κύρος της υπηρεσίας και δεν βάζει σε δοκιμασία την αξία του προσωπικού της. (Πηγή)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *