Η πρόταση του ΣΒΒΕ για μια ολοκληρωμένη πολιτική σε θέματα ποιότητας

Του Αθανάσιου Σαββάκη*

Η έννοια της ποιότητας συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων καθώς και τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης των επιχειρήσεων, αλλά και της καινοτομίας σε συνδυασμό με τις δυνατότητες και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.

Ο ΣΒΒΕ ως αναπτυξιακός φορέας του επιχειρηματικού κόσμου της Βορείου Ελλάδας, διαθέτει ολοκληρωμένη πρόταση για τη στάση της ελληνικής βιομηχανίας σε θέματα ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

Τη διαρκή ενημέρωση και συνεχή εκπαίδευση, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση αναμορφωμένης νοοτροπίας και συμπεριφοράς, όσον αφορά στην ποιότητα της ελληνικής βιομηχανίας και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, των κρατικών φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με διαδικασίες ελέγχου και της συμπεριφοράς των ελλήνων καταναλωτών.

Την αναγνώριση και την επιβράβευση των επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν με συνέπεια τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ε. Ε. σχετικά με θέματα ποιότητας, καθώς επίσης και την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων αντιβαίνει στις παραπάνω οδηγίες.

Την αναδιοργάνωση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης από το κράτος, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Η ανάγκη για την υιοθέτηση ολοκληρωμένης πολιτικής η οποία θα περιλαμβάνει τα παραπάνω σημεία, οδηγεί τον ΣΒΒΕ στην πρόταση υιοθέτησης τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την ορθή χρήση των πιστοποιητικών ποιότητας και των σημάτων ποιότητας και τρόπους με τους οποίους η Πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο, όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Για μας:
Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της Βορείου Ελλάδας είναι:
· Η ελλιπής πληροφόρηση σε θέματα ποιότητας.
· Οι σημαντικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό συγκεκριμένων επαγγελματικών ειδικοτήτων σε περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης.
· Η υψηλή διακύμανση στα επίπεδα ποιότητας των πρώτων υλών.
· Το επίπεδο τεχνολογίας στις επιχειρήσεις δεν θεωρείται ικανοποιητικό.

2. Η χρήση των σημάτων ποιότητας και των πιστοποιητικών δεν γίνεται με ορθό τρόπο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να είναι ορατός ο κίνδυνος περαιτέρω στρέβλωσης του ανταγωνισμού, ακύρωσης της προσπάθειας αναβάθμισης του ονόματος των ελληνικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και παραπλάνησης του καταναλωτή, με άμεση συνέπεια την πρόκληση σημαντικών ζημιών στην ελληνική οικονομία.

3. Η ύπαρξη μεγάλης απόκλισης στις διαδικασίες ποιότητας μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι φανερό ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε αντίθεση με τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο θέμα αυτό.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, ο ΣΒΒΕ προτείνει συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης, και οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
⦁ Δημιουργία ελληνικών κλαδικών προτύπων και προδιαγραφών στα θέματα που δεν καλύπτονται από τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
⦁ Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
⦁ Αυστηρότερος έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών και της νομοθεσίας από την Πολιτεία.
⦁ Εκπαίδευση και κατάρτιση των προμηθευτών του πρωτογενούς τομέα.
⦁ Βελτίωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
⦁ Θέσπιση δεσμευτικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προμηθεύει ο δημόσιος τομέας.
⦁ Διαφάνεια στις αναθέσεις των δημόσιων προμηθειών.
⦁ Θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών και έλεγχος τήρησής τους στις δημόσιες προμήθειες.

*Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Πηγή: voria.gr